Start

Pracownicy

INFORUM

Materiały

Analityka Gospodarcza

Informatyka i Ekonometria

Instytut Ekonometrii
Wielosektorowe modele makroekonomiczne

      Program nauczania
      Zasady i lista zagadnień do zaliczenia

Materiały
      Budowa modelu pętli inflacyjnej - lista kontrolna
      io2010.xls
      Schemat użycia pakietu Interdyme
      Schemat rozwišzywania modeli Inforum

      G7 + Model Kleina I + kmpilator
           W celu instalacji oprogramowaia i modelu Kleina I wystarczy skopiować i rozpakować pliki
           w katalogu głównym dysku na dowolnym dysku (w tym pen-drive).
           Powstanie Katalog \PDG, z podkatalogami Klein oraz Borland.
           Program G7 uruchamiany jest przez plik \PDG\g7.exe.
       Elementarz G7

       Literatura
           - Almon C., The Craft of Economic Modeling: Part I       Part II       Part III
           - Almon C. The INFORUM Approach to Interindustry Modeling. Economic Systems Research, Vol. 3, No. 1: 1-7.
           - McCarthy M. LIFT: INFORUM’s Model of the U.S. Economy. Economic Systems Research, Vol. 3, No. 1: 15-36.
           - Miller R.E., P.D. Blair, 2009. Input-Output Analysis. Foundations and Extensions, Cambridge University Press.
           - Plich M., 2002. Budowa i wykorzystanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wydawnictwo UŁ.
           - Plich M. Wykłady z ekonometri (wersja elektroniczna): Modele wielorównaniowe.
     

Modele ekonomiczno-ekologiczne
     
Programy nauczania i zasady rozliczania
      ekobiznes       analityka gospodarcza
     
Materiały
      Projekty      ...i fragmenty rozwiązania

   inne materiały i zadania do samodzielnego rozwiązywania
      Indeksy
     
Algebra modeli wielorównaniowych - zadanie
      Mnożniki emisji
      Model cen
      Model 3-sektorowy - zadania
      Dane WIOD - zadania
          Polska           Podstawy AIO (1)       Podstawy AIO (2)     1    2    3
          Niemcy
      Przykładowe pytania (1)
      Przykładowe pytania (2)
      Przykładowe pytania (3)

      NAMEA95pl

Analiza input-output       program nauczania      
      Zadanie na ćwiczenia       ... i fragmenty rozwiązania
      Tablica input-output 2005       ... i pytania kontrolne do tablicy       ... pkt 8-9 - kontrola wyników       ... oraz obliczenia
      Przykład z rozwiązaniem
      Model cen (na podstawie bilansu za rok 2005)
      Inne przykłady:
        1          2         3         4 
      Przykładowa struktura macierzy SAM
      Macierz SAM'1995
      Macierz SAM'2000       Tablica input-output 2000

Rachunki narodowe
      2017/18:   Ćwiczenia 1   Ćwiczenia 2   Ćwiczenia 3   Ćwiczenia 4   Ćwiczenia 5   Ćwiczenia 6   Ćwiczenia 7
      Materiały wykładowe:   Cz. 1   Cz. 2   Cz. 3
      I Arkusz pracy własnej (AG, sem. letni 2017/2018).
      II Arkusz pracy własnej (AG, sem. letni 2017/2018).
      Zagadnienia na sprawdzian (2015)   Zagadnienia na sprawdzian IiE (2015)
      Rachunki w zapisie macierzowym - struktura
      Rachunki w zapisie macierzowym - dane zagregowane 2000-2005
      Tożsamościowy model tworzenia, podziału i wykorzystania dochodów w gospodarce
      Macierz rachunków społecznych (SAM) - struktura
      Pytania
      Dane do zadania dot. produkcji według gałęzi
      Indeksy - przykład
      Zadania          Wolumeny - zadanie
      I Arkusz pracy własnej (FiR, studia zaoczne, sem. letni 2011/2012).
      II Arkusz pracy własnej (FiR, studia zaoczne, sem. letni 2011/2012).
      III Arkusz pracy własnej (FiR, studia zaoczne, sem. letni 2011/2012).
      IV Arkusz pracy własnej (FiR, studia zaoczne, sem. letni 2011/2012).
      Informacja na temat arkuszy pracy własnej - WAŻNE!!!
      Kody ESA'95.
      Analityka Gospodarcza, zagadnienia na sprawdzian 2012

National Accounts
      2017/18:   Lectures 1-7

Ekonometria
      Wykład (prof. M.Plich)
           program nauczania       Wykład: modele opisowe       Wykład: modele optymalizacyjne      
           Estymacja równań konsumpcji - od złych do akceptowalnych wyników

      Wykład 2010/2011 (prof. Ł.Tomaszewicz)
           program nauczania       prognozowanie       średni błąd predykcji

      Modele opisowe - przykłady na ćwiczenia
           zestaw 1      zestaw 2      dane pce
           Inne przykłady:
                1    2    3    4    5  6
                Test Goldfelda-Quandta
                Dane do funkcji produkcji
                Spec. Rynek Kapitałowy - dane do zadania: pdf   xls

      Modele input-output
           Zadanie na ćwiczenia       ... i fragmenty rozwiązania
           zestaw zadań
           model cen - uzupełnienie wykładu

      Modele optymalizacyjne
          Modele optymalizacyjne - budowa i rozwiązywanie
          Przykłady (1)       Przykłady (2)
          Przykłady - zagadnienie transportowe
          kasq
          Solver - przykład

      Pakiet G
           Wprowadzenie do programu G7
           Dane do modelu Kleina I
           Prgram G7
           Kompilator Borland CPP v 5.5 (darmowa)
          
           Zagadnienia na kolokwium z ekonometrii
          
           Zadanie do rozwiązania metodą simpleks

Prognozowanie i symulacje
      Wybrane metody + przykłady
      Inne przykłady: 1   2   3   4   5
      Przykładowe szeregi
      Błąd prognozy ex ante
      Szereg sezonowy
      Trend wykładniczy
      Zadania A       Zadania B


Sectoral and multisectoral models of the economy
   2011/2012:
      Inflationary loop       io2010.xls
      pce & taxes     newpce.dat     newpce_info.txt

   2010/2011:
      Class 1:       pce data       description       Homework 1
      Class 2:       ind.add       Aggregation       Extra (voluntary) work 1

      Class 3, 4:       imports       sectors

      Class 5, 6:       IOtable2005Poland

   2009/2010:
      Impec (Integrated Model of Polish economy)
         Download
         Zasady zaliczenia 2010 (informacje na temat raportów + opis najważniejszych zmiennych modelu Impec)
         Wybrane komendy G7
      The Craft of Economic Modeling (by Clopper Almon):
         Part I       Part II       Part III
      Modele omawiane na wykładzie prof. Almona (AMI i QUEST) oraz oprogramowanie (BC55 i PDG):
         PDG       Borland C++ (kompilator)       ami          quest
         W celu instalacji oprogramowaia i modeli wystarczy skopiować i rozpakować pliki w katalogu głównym dysku C.
         Powinny powstać 4 foldery: C:\Borland, C:\PDG, C:\ami, C:\quest.
         Program G7 uruchamiany jest poprzez plik C:\PDG\g7.exe.

      Model Pliny and employmet the scenario
         pliny       LabFor.dat       employment-howto

Arkusze

      Zasady zaliczenia, Ekonomia sem. letni 2017/18

      Lab 1   Lab 2     Lab 2+     Lab 3     Lab 4     Lab 5     Lab 6     Lab 10     Lab 10 - dane (Ÿródło: www.wiod.org)
      Lab 7     Lab 8     Lab 9     Lab 9a     Lab 9a - dane     Lab 11     Lab 11 - Płatnosci.xls

      Ćwiczenie: "generator" operacjii na koncie bankowym
      Ćwiczenie: obsługa baz danych w arkuszu ("konto bankowe")
      Ćwiczenie: przeglądanie danych i formanty ("ceny akcji")

      CenyAkcji.txt       CenyAkcji       CenyAkcji.csv
      Slownie.xls
      Wybor.xls (prawy przycisk myszy - zapisz element docelowy jako...)
      OcenyZ0708a.xls
      Kalkulator kredytowy (założenia)
      Mapa (założenia)       Mapa Polski
      World Development Indicators
      Model AMI Almona

      Usage Report do 'Pricing matrix' (Biznesowe zastosowania arkuszy kalkulacyjnych)

      Zagadnienia na sprawdzian
      Tabele przestawne: Dane 1   Dane 2   Dane 2 - ćwiczenia    Energia


Advanced Methods in Spreadsheets
      Rules (2018)    Lab1    Lab2    Lab3   Lab3 data    Lab4
      Deadlines (2018):   Lab2: May 7,    Lab3 Task 2: May 14,    Lab3 Task 1: May 21,    Lab4: May 28

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przesiębiorstwem
      Rok 2010/2011:       Program zajęć       Zasady zaliczenia       Zagadnienia na sprawdzian
      Bazy danych:       Podstawowe informacje       Ćwiczenia       Baza danych do ćwiczeń

Modele równowagi ogólnej (CGE)
      Wykład 1 (slajdy)   
      Materiały do wykładów 2-4: Model 1 (produkcji i-o)   Model 2 (produkcji i cen i-o)   Model 3
      Wykłady 4,6,7 (slajdy)   
      Zagadnienia na sprawdzian 18-19.12.2017    Informacje na temat projektów    Przykłady dekompozycji wyników symulacji
      Ćwiczenia 1:    Opis
      Ćwiczenia 2-4:    Opis   model.tab   symulacja.cmf   dane.har      model1.tab (model wg stanu na koniec ćwiczeń 2)      model2.tab (model wg stanu na koniec ćwiczeń 3)
      Ćwiczenia 5:    Opis   model3.tab   model_io.tab   dane3.har

Metody analiz sektorowych (IiE)
      Sylabus   Zasady zaliczenia   Zajęcia 1   Zajęcia 2   Zajęcia 3   Zajęcia 4   Zajęcia 5   Macierz odwrotna do I-A (na podst. WIOT 2011)   Zagadnienia na zaliczenie 2017/18

Warsztaty z modelowania ekonomicznego (M. Plich)
     Program G7
            The Craft of Economic Modeling. Part I (by Clopper Almon)
            Elementarz G7       download G7
    
Copyright 2007, © KTiASE UŁ